Közös értékeink – sokszínű társadalom (EFOP-1.3.4-16-2017-00039)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat innovatív modellprogramjaiban folyamatosan keresi és fejleszti azokat az eszközöket, amelyek a kirekesztett családok és közösségek, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjában hatékony szerepet játszhatnak. A szervezet több mint egy évtizede foglalkozik a sok esetben roma többségű közösségek terepszemléletű támogatásával úgynevezett Jelenlét programjainak keretében, melyek állandó helyszíni jelenlétre épülnek, és komplex eszközökkel segítik a családok és az egész közösség társadalmi felzárkózását.

A Közös értékeink – sokszínű társadalom elnevezésű programunk célcsoportját az edelényi járásban élő lakosság jelenti, különös tekintettel a gyermekekre, fiatalokra, a romákkal foglalkozó szakemberekre, illetve a kulturális javakhoz korlátozott hozzáféréssel bíró hátrányos helyzetű emberekre. A program “központja” Szendrőlád, ahol a Szeretetszolgálat munkatársai már évek óta dolgoznak az ott élő hátrányos helyzetű gyermekekkel, fiatalokkal és családjukkal. Ebben a közösségben nagy az igény a roma kultúra ápolására, élő hagyománnyal rendelkező közösség.

A hátrányos helyzetű térségekben jellemző a sok embert befogadni képes, színvonalas, rendszeres kulturális, közösségi rendezvények hiánya. A legtöbb település rendelkezik közművelődési intézménnyel, ám azokban a programok megvalósításához nem áll rendelkezésre elég pénzügyi és humán erőforrás. Programunkkal ezt a hiányt is enyhíteni szeretnénk, és különös figyelmet fordítunk azokra a településekre, ahol nincs közművelődési intézmény, közösségi tér. Elsősorban magas szegénységi kockázati indexszel rendelkező, magas roma lakosságú településeket célzunk meg. Projektünk során a járásszékhely Edelény, illetve a projekt bázisának mondható Szendrőlád mellett további hét olyan kistelepülést választottunk ki, melyekre egyaránt jellemző a lakosság hátrányos helyzete, a kulturális javakhoz való hozzáférés korlátozottsága. Fontos továbbá az is, hogy nem romák is éljenek az adott településen, elősegítve a társadalmi párbeszédet, bevonva őket a roma kultúra megismerésének, az értékek megőrzésének folyamatába.

A társadalmi hátrányok leküzdésének egyik eszközeként a projekt tervezett tevékenységei arra irányulnak, hogy az érintett települések hátrányos helyzetű és/vagy roma lakosainak – közülük is elsősorban a gyerekeknek, fiataloknak – lehetőséget adjanak önazonosságuk megőrzésére, közösségeik megerősítésére. Mindezek hatására várhatóan növekszik önértékelésük, javul érdekérvényesítő-képességük, magabiztosabbá válnak a többségi társadalom intézményeivel, tagjaival való érintkezés során. A projekt tevékenységei a teljes lakosság és a romákkal foglalkozó szakemberek bevonásával potenciálisan egy közös kulturális mezőt alakítanak ki, melyen belül lehetőség nyílik a különböző társadalmi csoportok közötti kommunikációra, és ezáltal egymás jobb megismerésére, elfogadására. Mindez pedig azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű és/vagy roma emberek társadalmi felzárkózásának feltételei mind az oktatás, mind a foglalkoztatás területén javulnak majd.

A roma kultúra íratlan emlékei, a dalok, mesék gyűjtése, feldolgozása és korszerű interpretálása kettős célt szolgál. A gyűjtésben, feldolgozásban és interpretálásban résztvevő roma fiatalok e tevékenységek aktív, cselekvő szereplőjeként új utakat találhatnak kulturális gyökereik feltárásához, identitásuk pozitív alakításához. A pozitív identitás elősegítése, az aktív szerepvállalás ösztönzése, az én-hatékonyság érzés, a kifejezőkészség, a kreativitás növekedése és a közös alkotás élménye olyan hatásokat eredményez körükben, melyek hosszú távon is kifejtik hatásukat akár iskolai teljesítményük, akár a társadalomba való beilleszkedésük szempontjából.

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.

Kodály Zoltán

A MMSZ aktív terepmunkájának hatására a közösségből fakad egyfajta igény a kulturális (elsősorban zenei) gyökereik megismerésére. Ezt az alulról jövő igényt szeretnénk támogatni, ami többek közt a közösség saját múltjának megismeréséhez és jobb megértéséhez is hozzásegít. Nagyon fontos az idős korosztály felkutatása, hiszen ők tudnak még visszaemlékezni a múltra.

Programunk során a művészetet, mint közvetítő eszközt használjuk az együtt élő, de egymást kevéssé ismerő, nem ritkán konfliktusban álló társadalmi csoportok megszólítása során. Az által, hogy a helyi lakosságban növeljük a roma kultúrával kapcsolatos tudást, és egyúttal egy közös fórumot teremtünk roma és nem roma emberek számára, csökkenteni kívánjuk a roma lakossággal szembeni előítéleteket, és növelni a társadalmi kohéziót. Programjaink keretében a roma kultúra, hagyomány összegyűjtött elemeit mutatjuk be a roma és nem roma lakosságnak, ezzel kívánjuk erősíteni a kisebbségi kultúra elismerését. A roma zenei hagyaték és népzenék feldolgozásán keresztül ápoljuk a cigány nyelvet. Gyűjtőmunkánk során feltárjuk azt a roma kulturális hagyatékot, amelyet az eltűnés veszélye fenyeget. Mindezt szeretnénk átadni a járásban élő gyermekeknek, fiataloknak, illetve az összegyűjtött anyagokat nyilvánossá tesszük. Az eddig csak töredékesen meglévő hagyatékot feldolgozzuk, és új keretben, szélesebb körben mutatjuk be.

Az EFOP “Az az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében” prioritásának “1.3 Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéséhez kapcsolódva célunk, hogy elősegítsük a roma emberek aktív társadalmi szerepvállalását, és csökkentsük programunkkal a diszkriminációt, feltárva azt a “rejtett erőforrást”, amely a roma kultúrában, hagyományokban található. A roma művészet támogatásával egyszerre kívánjuk megerősíteni a roma identitást, és támogatni a kultúrák közötti párbeszédet.
 

Tevékenységünk:

  • Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára.

  • Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése (zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb. területén).

  • Olyan nem formális, informális workshopok, tréningek, nyelvi képzések, romológiai ismertető képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik a roma kultúrát, történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén változtatnak a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén, hozzáállásán is.

  • Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása.

  • A roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozása, tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása.

  • Kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek összegyűjtése, bemutatása, digitalizálása, a roma kulturális tartalmak értékmentése, illetve ezek kulturális vagy strukturált online oktatási célú elérhetőségéhez való hozzáférés érdekében.

  • A roma integrációt célzó vagy roma kultúrát bemutató tematikus táborok megvalósítása: ifjúsági és gyerektáborok hátrányos helyzetű/roma gyerekek, fiatalok számára, iskolai kirándulások tematikusan a roma kultúra, hagyományok egyes területét bemutatva, alkotótáborok szervezése gyerekek, fiatalok és roma művészek számára.

  • Nemzetiségi, elsősorban roma kultúra területén tevékenykedő szervezetek számára kulturális termékek létrehozása.

  • Roma kulturális értékek megőrzéséhez, megértéséhez, átadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „Közös értékeink-sokszínű társadalom. Kamos Te Kamenasma” című projektje a Magyar Állam és az Európai Unió, Európai Szociális Alap támogatásával jött létre.

(EFOP -1-3.4-16-2017-00039)